Prezentare generală

  • Home
  • Prezentare generală

Inspectoratul Social de Stat este autoritate a administraţiei publice din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în municipiul Chişinău. care își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Social de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 28 octombrie 2011, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.313 din 24.05.2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind consolidarea capacităților Inspectoratului Social de Stat în contextul atribuirii competențelor de acreditare a prestatorilor de servicii sociale).

Misiunea Inspectoratului este de certificare a capacității prestatorilor de servicii sociale și de exercitare a controlului de stat în domeniul asistenței sociale.

Domeniile de activitate:

1) stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale;

2) stabilirea dreptului și acordarea prestațiilor de asistență socială după cum urmează:

a) ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului, conform Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social și Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;

b) compensația pentru serviciile de transport persoanelor cu dizabilități, conform Hotărârii Guvernului nr.1413/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, precum și eliberarea de către structurile teritoriale de asistență socială a documentelor care confirmă dreptul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform Hotărârii Guvernului nr.474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială;

c) compensația pentru achitarea facturilor la energie, conform Legii nr.241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice și Hotărârii Guvernului nr.704/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie;

d) indemnizațiile pentru unele categorii de copii și tineri, conform Hotărârii Guvernului nr.132/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri;

e) indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, conform Hotărârii Guvernului nr. 1278/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului;

f) indemnizația zilnică pentru copii, conform Hotărârii Guvernului nr.378/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii;

3) certificarea capacității prestatorilor de servicii sociale conform standardelor de calitate.

Funcțiile de bază:

Funcția de control

a) asigură exercitarea controlului asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la stabilirea dreptului și acordarea prestațiilor de asistență socială și a serviciilor sociale de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;

b) constată contravenții în partea ce ține de implementarea  prevederilor legale ce reglementează stabilirea dreptului și acordarea prestațiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;

c) întocmește, în condițiile legii, procese-verbale cu privire la contravenție și trimite, după caz, dosarul în instanța de judecată sau altui organ spre examinare;

d) elaborează rapoartele scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și perioada în care abaterile constatate urmează a fi remediate;

e)  dispune măsuri autorităților administrației publice care au stabilit drepturile la acordarea prestațiilor de asistență socială și prestarea serviciilor sociale, reevaluarea  cazurilor și a dosarelor beneficiarilor, după caz, iar în situația în care există suspiciuni de fraudă, abuz și neglijență, sesizează organele de ocrotire a normelor de drept competente;

f) dispune entităților controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficiențelor constatate, identifică răspunderea juridică a persoanelor vinovate și sesizează organele de ocrotire a normelor de drept competente, după caz;

g) propune, în condițiile legii, suspendarea ori retragerea acreditării serviciului social.

Funcția de informare și comunicare

a) asigură comunicarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu persoanele fizice sau prestatorii de servicii sociale;

b) elaborează strategia de comunicare internă și externă privind activitățile specifice Inspectoratului;

c) comunică entităților rezultatele controlului pentru luarea măsurilor dispuse;

d) transmite spre aprobare ministrului muncii și protecției sociale raportul anual de activitate și îl publică pe pagina web a Inspectoratului;

e) realizează, în caz de necesitate, conform legislației, schimbul de informații cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții naționale și internaționale cu atribuții în domeniu sau, după caz, cu reprezentanți ai societății civile, în vederea creșterii eficienței și a eficacității activității de inspecție;

f) desfășoară orice altă activitate care contribuie la promovarea imaginii instituției.

Funcția de reprezentare

a) asigură reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

b) participă, în limitele posibilităților, la implementarea unor proiecte naționale sau internaționale în domeniul său de competență, conform legislației;

c) asigură apărarea și reprezentarea intereselor proprii în instanțele de contencios administrativ și în alte instanțe judecătorești competente, potrivit legii;

d) reprezintă și, după caz, își apără interesele patrimoniale în relațiile cu terții.

Funcția de evaluare și monitorizare

a) elaborează procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru necesare pentru desfășurarea activității de evaluare și monitorizare, precum și propuneri de modificări și completări legislative rezultate din activitatea de evaluare în domeniul său de competență;

b) verifică respectarea și implementarea, de către entitățile în care a fost efectuat controlul de stat în domeniul asistenței sociale, a recomandărilor și a măsurilor dispuse în rapoartele misiunilor de control;

c) monitorizează procesul de examinare a sesizărilor remise organelor de urmărire penală competente;

d) efectuează analize de risc și elaborează registrul riscurilor în scopul eficientizării activității de control social de stat.

Funcția de acreditare a prestatorilor de servicii sociale

a) înaintează Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în modul stabilit, propuneri ce vizează elaborarea actelor normative privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, a standardelor și programelor naționale;

b) stabilește criteriile de selectare a experților în evaluare;

c) stabilește atribuțiile grupurilor de experți în evaluare;

d) constituie și aprobă componența grupurilor de experți în evaluare;

e) elaborează criteriile de evaluare a activității experților;

f) decide cu privire la acreditarea sau neacreditarea prestatorilor de servicii sociale în baza unor criterii unice, făcute publice pentru toți prestatorii de servicii sociale, indiferent de forma juridică de organizare;

g) eliberează certificatul de acreditare;

h) notifică prestatorului de servicii sociale decizia de acreditare sau de neacreditare;

i) efectuează evaluări inopinate ale prestatorilor de servicii sociale acreditați ca urmare a sesizărilor parvenite din partea organelor de drept și a altor persoane juridice sau fizice;

j) suspendă și/sau retrage certificatul de acreditare;

k) examinează reclamațiile și soluționează litigiile ce țin de acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

l) acordă consultanță în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;

m) organizează și desfășoară instruiri în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;

n) dezvoltă o colaborare internațională în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale.

 

Obligațiile Inspectoratului:

1) să efectueze în mod imparțial, obiectiv și calitativ inspectarea și acreditarea prestatorilor de servicii sociale conform prevederilor legislației;

2) să păstreze, conform legislației, confidențialitatea, discreția profesională și regulile deontologice ale funcției publice;

3) să înștiințeze, conform legislației, autoritățile și instituțiile competente dacă, în perioada derulării misiunii de control, constată abateri;

4) să asigure independență și imparțialitate în luarea deciziilor;

5) să prezinte anual Guvernului și Ministerului Muncii și Protecției Sociale rapoarte cu privire la activitatea sa și, după caz, propuneri și recomandări considerate necesare;

6) să examineze cererile de solicitare a acreditării parvenite de la prestatorii de servicii sociale;

7) să informeze prestatorul de servicii sociale cu privire la decizia de acreditare, de acreditare inițială, de acreditare provizorie sau de neacreditare,  după caz;

8) să transmită solicitantului de acreditare un exemplar al deciziei Inspectoratului și, după caz, certificatul de acreditare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei;

9) să ia decizia privind retragerea acreditării în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta;

10) să aducă la cunoștința prestatorului de servicii sociale decizia privind suspendarea sau retragerea acreditării, cu indicarea temeiului legal, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării abaterilor în urma evaluării, în cazul suspendării, sau de la data adoptării deciziei, în cazul retragerii;

11) să examineze sesizările referitoare la procedura de acreditare ce i-au fost adresate direct sau remise de Parlament, Președinție, Guvern, de alte instituții și structuri, de persoane fizice și juridice;

12) să organizeze activitatea de propagare și explicare a legislației cu privire la procedura de acreditare și controlul de stat;

13) să respecte normele actelor legislative și normative, precum și cele prevăzute de Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Social de Stat.